Ten Serwis wykorzystuje pliki cookies! Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przegladarki >>

 

 

 

ENG   GER   RUS

 

 

Informator o usługach

 

 

 

   
Strona Główna
Przesłanie Prezesa
Sieć Zakładów
Białystok  
Bydgoszcz  
Gdańsk  
Gorzów Wlkp.  
Katowice  
Kielce  
Kraków  
Lublin  
Łomża  
Łódź  
Nowy Sącz  
Olsztyn  
Opole  
Płock  
Poznań  
Przemyśl  
Rzeszów  
Słupsk  
Szczecin  
Tarnów  
Toruń  
Warszawa  
Wrocław  
Zielona Góra  
Biuro ZG ZZDZ
Więcej o Związku ZDZ
Kierunki działalności
Co nas wyróżnia
Jak do nas trafić
Pliki do pobrania

Nasi Partnerzy

 

 

Statystyki

  

 

  ZZDZ / Sieć Zakładów / ZDZ Katowice

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. 32 603 77 12
faks 32 603 77 61
e-mail info@zdz.katowice.pl
zdz.katowice.pl

Fakty o ZDZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku, z ponad 85-letnią tradycją – powstał w 1926 roku. Jest założycielem pierwszej na Śląsku niepublicznej uczelni – Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania. ZDZ działa poprzez sieć ponad 30 ośrodków kształcenia i ponad 70 szkół, koncentrując działalność na obszarze woj. śląskiego oraz wybranych powiatów województw: małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.

Nasza oferta edukacyjna to szerokie spektrum form i kierunków kształcenia. Adresowana jest do przedsiębiorstw, instytucji i odbiorców indywidualnych – młodzieży i dorosłych, osób pracujących i poszukujących pracy, doskonalących poziom wiedzy i umiejętności zawodowe, zmieniających zawód.

Podstawą misji Zakładu jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Działania realizowane są dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze 3000 nauczycieli, wykładowców i trenerów, bankowi 400 programów nauczania, własnej Komisji Programowej; prowadzimy wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Dla potrzeb uczniów i słuchaczy opracowujemy i publikujemy własne wydawnictwa – podręczniki, skrypty i inne materiały szkoleniowe.

Jako pierwsza instytucja edukacyjna w Polsce uzyskaliśmy w 2000 r. certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie „kształcenia w systemie szkolnym oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi”. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych jest także szereg uprawnień i innych certyfikatów, m.in.: Instytutu Spawalnictwa, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Okręgowych Urzędów Górniczych. Posiadamy akredytacje w zakresie kształcenia ustawicznego, przyznane ośrodkom kształcenia zawodowego przez Kuratorów Oświaty w Katowicach, Krakowie, Opolu i Łodzi. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z takimi partnerami jak: TÜV, Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Komenda Wojewódzka Policji, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa.

ZDZ w Katowicach jest największym partnerem systemu urzędów pracy regionu w zakresie rekwalifikacji osób bezrobotnych. Wśród klientów, którzy zaufali naszemu doświadczeniu, są wielkie koncerny, ogólnopolskie sieci handlowe, firmy z sektora MŚP, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, banki, instytucje państwowe i publiczne, organizacje związkowe.

Dodatkowe usługi

 • Przeprowadzanie egzaminów przez:
  • Oddziałową Komisję Spawalniczą
  • Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez URE w zakresie eksploatacji lub dozoru sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub energetycznych
  • 3 Państwowe Komisje Egzaminacyjne powołane przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla kandydatów ubiegających się o tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza w zawodach: fryzjer, kucharz, murarz
 • Pośrednictwo pracy i doradztwo prowadzone przez własne biuro pośrednictwa pracy, których zadaniem jest wyszukiwanie miejsc pracy dla osób bezrobotnych, absolwentów naszych szkół i kursów, pomoc w podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu.

Placówki specjalistyczne

 • Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich – prowadzące kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące dla nauczycieli
 • Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy w Chorzowie i Tychach – najnowocześniejsze spawalnie kształcące we wszystkich specjalnościach spawalniczych
 • Akademia Lokalna CISCO – przygotowująca słuchaczy do uzyskania umiejętności w zakresie projektowania, budowania oraz utrzymania sieci małych i średnich rozmiarów
 • Centrum Egzaminacyjne i 8 Laboratoriów ECDL akredytowanych przez PTI do przeprowadzania egzaminów w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Baza dydaktyczna

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni 33 264 m2, na którą składa się 138 sal wykładowych 124 pracowni specjalistycznych: komputerowych, kosmetycznych, fryzjerskich, technologii żywienia z pełnym zapleczem do zajęć praktycznych, masażu, medycznych, przewozu towarów niebezpiecznych, szkolenia motorowego, place manewrowe, atestowane spawalnie, poligony budowlane do praktycznej nauki zawodu metodą symulacyjną, poligon obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracowni montażu instalacji solarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także biblioteki szkolne i obiekty sportowe – sale gimnastyczne, siłownie, boiska.

Realizacja projektów europejskich

Działania związane z naszą aktywnością w obszarze korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej sięgają roku 1994 i realizacji, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach i AMU (Szwecja), projektu w ramach programu „Struder”. Kolejne, to projekty realizowane w ramach funduszy przedakcesyjnych PHARE z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Wraz z możliwością ubiegania się o środki z EFS zrealizowaliśmy szereg projektów samodzielnie, bądź w partnerstwie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a następnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od końca lat 90. uczestniczymy również w takich programach, jak: Socrates (Arion, Grundtvig, Comenius), Cedefop, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Program Środki Przejściowe 2005, Współpraca bilateralna, Interreg czy współpraca konsularna. Zakład zrealizował również dwa projekty w ramach infrastruktury kształcenia ustawicznego. Łącznie w latach 1994–2011 zrealizowaliśmy ponad 100 projektów dla ponad 60 tys. osób reprezentujących różne grupy społeczne i zawodowe.

Współpraca z partnerami zagranicznymi sięga początku lat 90., kiedy nawiązaliśmy szereg kontaktów z firmami szkoleniowymi z Niemiec, Holandii, Danii Francji, Szwecji i Belgii. Do 2012 r. grupa krajów partnerskich powiększyła się o: Włochy, Hiszpanię, Bułgarię, Turcję, Grecję, Litwę, Austrię, Irlandię, Finlandię, Wielką Brytanię i Czechy. Celem realizowanej współpracy jest doskonalenie kadry Zakładu, pozyskiwanie nowych wzorców i technik dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia, wymiana doświadczeń organizatorów kształcenia, wyrównywanie poziomu wiedzy uczniów i słuchaczy szkół Zakładu, poznawanie nowych kultur oraz przełamywanie barier i stereotypów.

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1976
 • Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego 1976
 • Zasłużonemu w rozwoju woj. bielskiego 1984
 • Zasłużonemu w rozwoju woj. częstochowskiego 1989
 • Złoty Medal im. Jana Kilińskiego 2001
 • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego 2003 i 2006
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji wspierających rozwój gospodarki rynkowej i edukujących na potrzeby firm
 • Wyróżnienie w III Edycji Konkursu Śląskiej Nagrody Jakości
 • Nagroda Specjalna „Firma z Jakością” przyznana przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • Certyfikat LIDER RYNKU 2008 – najlepsza w Polsce firma w zakresie edukacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu
 • Certyfikat Microsoft License Management
 • Tytuł „Lider instytucji otoczenia biznesu w woj. śląskim”, przyznany przez Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w uznaniu za szerzenie i rozwój przedsiębiorczości, wysoką jakość świadczonych usług dla przedsiębiorców oraz dostosowanie swojej oferty do potrzeb rynkowych
 • Certyfikat „Dobra Marka 2010” w kategorii „Usługi Edukacyjne” przyznany przez Redakcję „Forum Biznesu” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
 • Wielka Nagroda Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – z Laurem oraz mianem „Autorytet – budownictwa i gospodarki śląskiej”, nadana Prezesowi Zarządu – Jackowi Kwiatkowskiemu 2010
 • EURO-PARTNER – certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów najlepszej marki promującej gospodarcze osiągnięcia woj. śląskiego.

Nasza oferta

Kursy

W naszych kursach uczestniczy rocznie około 32 000 osób kształcących się w 300 kierunkach i specjalnościach, min. w zakresie:

 • administracji
 • finansów
 • informatyki
 • ekonomii
 • energetyki
 • gastronomii
 • handlu
 • pedagogiki i metodyki nauczania
 • budownictwa
 • spawalnictwa
 • transportu
 • turystyki
 • usług i rzemiosła

i wielu innych.

Szkoły

Kształcimy w blisko 30 zawodach i kierunkach na różnych poziomach edukacji w następujących typach szkół:

 • gimnazja dla młodzieży i dorosłych – kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz kształcenie ogólne z możliwością przyuczenia do zawodu
 • zasadnicze szkoły zawodowe – fryzjer, sprzedawca, kucharz,  murarz-tynkarz, lakiernik , krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter systemów rurociągowych
 • licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych – kształcenie ogólne, z poszerzonym programem nauczania języków obcych i przysposobienia obronnego (tzw. klasy „mundurowe”), plastyczne,
 • technika – technik budownictwa, hotelarstwa, obsługi turystycznej, górnictwa podziemnego, żywienia i usług gastronomicznych, usług fryzjerskich, eksploatacji portów i terminali, handlowiec, mechanik, awionik, logistyk, spedytor , mechanik lotniczy, teleinformatyk; kucharz, fototechnik,
 • szkoły policealne – na poziomie technika: usług kosmetycznych, usług fryzjerskich, ochrony fizycznej osób i mienia, bhp, drogownictwa, górnictwa podziemnego, mechanik lotniczy, administracji,  informatyk, farmaceutyczny, masażysta, sterylizacji medycznej; ratownik medyczny, dietetyk, opiekun medyczny.
   
   

Dane KRS: ZWIĄZEK ZAKŁADÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
2012 © zzdz.pl
by Rafał Górecki

ZARZĄD GŁÓWNY • 00-252 Warszawa, ul. Podwale 17
Tel. sekr.: (+22) 831-15-03 • faks: (+22) 635-76-38 • e-mail: sekretariat@zzdz.pl • http://www.zzdz.pl
NIP: 526-00-23-420 • Konto: Bank PEKAO S.A. XI Oddział Warszawa Nr 08124011381111000002092775
   
 


RISE Wirtualne Biuro
';